ព័ត៌មានលម្អិតអំពី Special Page

ព័ត៌មានជាតិ

62299មាតិកា

ថ្មីៗជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេស

ការស្នើសុំមានកំហុស សូមសាកល្បងចុងម្ដងទៀត

Refresh

(រូបភាពជាច្រើនទៀត)​ ក្រុមការងារក្រសួងកសិកម្មនិងដៃគូសហការ បានដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកប្រមាណជា២០ស្ថាប័នរួមទាំង ក្រុមការងារ TNAOT អញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រ

#អ្នកសារព័ត៌មាន# #Tnaot News# #សង្គម# #ក្រុមការងារក្រសួងកសិកម្ម# #ព័ត៌មានសង្គម#

TNAOT News

· 2​ម៉ោង​មុន

មិនទាន់មានមាតិកានៅឡើយទេ